Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Begripsbepalingen:
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Verkoper: De Grote Laak B.V.
Koper     : De wederpartij van Verkoper bij een overeenkomst.
Dagen    : Alle Kalenderdagen.

Artikel 2 Toepasselijkheid en geldigheid:
2-1 deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten krachtens welke Verkoper zaken verkoopt en levert van welke aard dan ook.
2-2 Afwijkingen en aanvullingen op de algemene voorwaarden of op de overeenkomst zijn slechts geldig in dien en voor zover deze door Verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Koper worden door Verkoper niet aanvaard en blijven dus buiten toepassing.

Artikel 3 De tot standkoming van overeenkomsten:
3-1 Alle van Verkoper uitgaande offertes, prijsopgaven en dergelijke zijn vrijblijvend. Verkoper is eerst gebonden, nadat verkoper een order uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd, ook indien Verkoper zich van een tussenpersoon of vertegenwoordiger heeft bediend. Indien een schriftelijk bevestiging is uitgebleven dan treedt de faktuur daarvoor in de plaats.
3-2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Verkoper gerechtigd, een door Koper aanvaarde offerte, binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen.

Artikel 4 Levering en risico:
4-1 Het transport geschiedt voor rekening en risico van Verkoper.
4-2 Verkoper is vrij in de keuze van verpakking, de transporteur, het transportmiddel de te volgen route en de eventueel af te sluiten transportverzekering.
4-3 De geleverde zaken zijn terstond na ontvangst voor rekening en risico van Koper met alle verantwoordelijkheden van dien.

Artikel 5 Leveringstijden:
5-1 De opgegeven termijnen gelden als benadering. Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft Verkoper het recht zonder enige schadevergoeding binnen een termijn van 18 dagen de goederen alsnog te leveren.
5-2 Na de in punt 5-1 genoemde termijn heeft Koper het recht de niet geleverde goederen af te bestellen, zonder aanspraak te maken op schadevergoeding.
5-3 Verkoper is bevoegd de door Koper afbestelde goederen aan derden aan te bieden en te verkopen

Artikel 6 Prijzen, fakturering, betaling:
6-1 Alle door verkoper gemelde prijzen zijn netto zonder BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Fakturering geschiedt tegen de op de dag van levering geldende prijzen.
6-2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na faktuurdatum. Na deze termijn staat het Verkoper vrij om zonder in gebreke stelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. 
6-3 Onverminderd boventaande zijn gefaktureerde bedragen rentedragend ingaande 30 dagen na faktuurdatum. De door koper verschuldigde rente bedraagt 1 % per maand of gedeelte daarvan.
6-4 Indien Koper de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaald, is Verkoper gerechtigd de rekening door inschakeling van derden al dan niet gerechtelijk te laten incasseren. Alle hierop betrekking hebbende kosten komen volledig voor rekening van Koper.
De buitengerechtelijkekosten worden begroot op 15 % van het openstaande faktuurbedrag met een minimum van € 50,00.

Artikel 7 Eigendomsoverdracht:
7-1 Geleverde goederen gaan eerst op koper over nadat hij volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
7-2 Indien Koper zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper niet nakomt is Verkoper onherroepelijk gerechtigd om de goederen voor rekening van koper terug te (laten) halen. Koper is verplicht hieraan medewerking te verlenen.
7-3 Verkoper kan bij twijfel over de kredietwaardigheid van Koper vooruitbetaling verlangen, indien hieraan door Koper niet wordt voldaan is verkoper niet gehouden de goederen te leveren.

Artikel 8. Garantie en reklame:
8-1 Reklames dienen binnen 2 werkdagen te worden gemeld. Bij reklames binnen deze termijn heeft Verkoper de keuze de goederen terug te nemen dan wel met Koper een financiële regeling te treffen.
8-2 Koper dient de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van geleverde goederen in acht te nemen.
8-3 Garantie bepalingen worden door Verkoper overgenomen van de bepalingen zoals die door de fabrikant worden gehanteerd.

Artikel 9 Aansprakelijkheid:
9-1 Voor door Koper geleden schade als gevolg van tekortkomingen, onrechtmatige daad of anderszins is Verkoper uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van Verkoper.
9-2 In geval Verkoper jegens Koper tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze schade beperkt tot dat deel van het faktuurbedrag (ex BTW) waarop de schade betrekking heeft.
9-3 Verkoper is niet aansprakelijk voor gevolg schade of indirecte schade.
9-4 Koper vrijwaart Verkoper tegen aanspraak van derden.

Artikel 10 Aanpassing overeenkomst:
10-1 Veranderen van en aanwlligen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk door Verkoper zijn bevestigd.

Artikel 11 Geschillen en toepasselijk recht:
11-1 Alle geschillen betrekking hebbende op een overeenkomst tussen Verkoper en Koper, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarin Verkoper is gevestigd.
11-2 Alle overeenkomsten tussen Verkoper en Koper worden beheerst door het Nederlandse Recht. 
Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord- en Midden Limburg te Venlo.

De dato: 31 december 2001 Ondernr: 12032617